Privacyverklaring

Privacyverklaring TTC Meerdaal Leuven

Algemeen

TTC Meerdaal Leuven hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TTC Meerdaal Leuven houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als TTC Meerdaal Leuven zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt  hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

TTC Meerdaal Leuven - privacy@meerdaal.be

Welke gegevens houden we bij en waarvoor gebruiken we die?

Hoe lang houden we je gegevens bij?

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, wijzigen of wissen?

Een mailtje naar privacy@meerdaal.be volstaat. Je kan je contactgegevens enkel wissen als je geen lid meer bent.

Gegevens over fair-play kan je zelf NIET wissen. Zoals hierboven gemeld, wordt de historiek van dergelijke incidenten voor een bepaalde speler gewist zodra er één jaar geen incidenten meer gemeld worden over die speler. Deze gegevens worden ook gewist zodra je geen lid meer bent.

De historiek van je lidmaatschap kan je ook niet wissen. Indien je dat wenst kan deze wel anoniem gemaakt worden, we behouden in dat geval enkel je geslacht, geboortejaar en woonplaats.

Aan wie geven we jouw gegevens door?

Wie heeft er toegang tot mijn gegevens?

Je contactgegevens en de historiek van je lidmaatschap zijn toegankelijk voor de leden van alle bestuursorganen van de club en de trainers.

Gegevens met betrekking tot fair play zijn enkel toegankelijk voor het bestuur, technische commissie en jeugdbestuur. Je hebt uiteraard ook zelf inzage in de incidenten die op jou betrekking hebben. Ook hiervoor stuur je een mail naar privacy@meerdaal.be.

Contactgegevens van sympathisanten zijn enkel toegankelijk voor leden van de cel communicatie.

Klachten of vragen

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via het e-mail adres privacy@meerdaal.be.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging privacyverklaring

TTC Meerdaal Leuven kan deze privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 31/7/2018.